An Albino Koala

picture of an albino koala

albinism.co.uk

T H E    C O U N T D O W N    H A S    B E G U N